onsdag 1 februari 2017

Värdering och analys

Jag bygger mina modeller för värdering utifrån antagen om tre nyckeltal: tillväxten (i nettoomsättning), kapitalersättningsmarginalen samt kapitalomsättningshastigheten. Eftersom det sista av dessa i allmänhet förändras mycket långsamt, eller inte alls, i många bolag handlar det i praktiken om att uppskatta den framtida tillväxten samt de framtida marginalerna.

Med utgångspunkt i den senaste resultat- och balansräkningen samt med hjälp av antaganden om de framtida nyckeltalen simulerar jag därefter framtida resultat och kassaflöden. Mer eller mindre tas möjliga framtida resultat- och balansräkningar fram för det analyserade bolaget. I simuleringen faller värden på framtida utdelningar per aktie ut. Dessa siffror på framtida utdelningar tillsammans med beräkningarna av olika framtida nyckeltal, t ex räntabilitet på eget kapital, ligger sedan till grund för själva värderingen.

Eftersom det är svårt och tidskrävande att göra prognoserna för nyckeltalen väljer jag strategin att anta en pessimistisk hållning och anta att utvecklingen i nyckeltalen blir relativt ofördelaktig för företaget. På detta sätt hoppas jag hitta ett slags minimivärde för företaget, mindre än så borde det i mina ögon inte vara värt. För att få ytterligare känsla för värderingen gör jag också en känslighetsanalys s genom att variera antaganden och avkastningskrav något. Alla dessa räkneövningar ger självklart inte ett värde på bolaget, däremot ger det mig en känsla för om bolaget känns attraktivt att köpa in sig i vid aktuellt pris.


Jag inser att översättningen från antaganden till framtida nyckeltal känns föga minimalistisk och enkel. Det må vara så men eftersom modellen är uppbyggd i kalkylblad kan beräkningarna göras mycket snabbt och dessutom enkelt uppdateras när det kommer ny information i t ex delårsrapporter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar